032 2238151ადმინისტრაცია

საკონსულტაციო მომსახურება კომპანიებისთვის

საკონსულტაციო მომსახურება კომპანიებისთვის



საქართველოს მენეჯმენტის სკოლა კომპანიებს თავაზობს საკონსულტაციო მომსახურებას. “Consulting” არის კომპანიებისათვის და ორგანიზაციებისთვის ობიექტური რჩევების მიცება და დახმარება, მათი სტრატეგიების მართვა და ოპერაციების ორგანიზება.


საწყისი