591 52 38 37 ადმინისტრაცია

საერთაშორისო სასტუმროების მართის Executive სამაგისტრო პროგრამა

საერთაშორისო სასტუმროების მართის Executive სამაგისტრო პროგრამა


POSTGRADUATE DIPLOMA IN INTERNATIONAL HOTEL MANAGEMENT - EXECUTIVE PROGRAM

მსოფლიოს საუკეთესო სამეულში შესული შვეიცარული სკოლა, ტურიზმისა და სტუმარ-მასპინძლობის მიმართულებით, Les Roches საქართველოში ოპერირებას იწყებს. მსოფლიოს ლიდერი სკოლა პროგრამას საქართველოში და ზოგადად, რეგიონში პირველად განახორციელებს.
სკოლა, ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციისა და მსოფლიო ტურიზმის ორგანიზაციის მხარდაჭერით, ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტის ბაზაზე დაიწყებს ფუნქციონირებას.

Les Roches უნივერსიტეტი 1954 წელს დაარსდა, Les Roches არის კერძო ინსტიტუტი, რომელიც ეფუძნება შვეიცარიული გამოცდილების ექსპერიმენტულ სწავლებას.

კურსისმიმოხილვა

სასწავლო პროცესი ხორციელდება საქართველოში.  სტუდენტები მიემგზავრებიან ორი კვირით ესპანეთში Les roches-ს კამპუსში  და სწავლას იწყებენ მარბელაზე, ხოლო შემდგომ სწავლის დასასრულს, ბოლო ორ კვირას უწევთ მეორე გამგზავრება.

8თვიანი აკადემიური პერიოდის განმავლობაში ჩვენი კომბინირებული სასწავლო მოდელის საშუალებით სტუდენტები

გაივლიან 9 თეორიულდა 2 სასემინარო მოდულს, რომლებიც მოიცავს ბიზნეს მენეჯმენტის საფუძვლებს და თანამედროვე მასპინძლობის საქმის ლიდერებისთვის საჭირო ახალ კონცეფციებს,  ამასთან ერთად  ყველა სტუდენტი მიიღებს 7 executive სერთიფიკატს, რომელიც გადაეცემათ ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტში. რვა თვიანი სწავლების განმავლობაში სტუდენტებს მხოლოდ 4 კვირის გატარება მოუწევთ Les Roches-ს კამპუსში, მარბელაზე.

თეორიული მოდულები, რომელიც ტარდება საქართველოში, მიმდინარეობს დასვენების დღეებსა და საღამოს საათებში, იქიდან გამომდინარე, რომ ყველა Les Roches-ს სტუდენტი არის დასაქმებული და აქვს მჭიდრო განრიგი.

საწარმოოპრაქტიკა

კომბინირებულიპროგრამისდასრულებისშემდეგსტუდენტებსმოეთხოვებათ 6-თვიანისაწარმოოპრაქტიკისკურსის  ანთავიანთპოზიციაზე/კომპანიაში Les Roches Marbella- სმიერორგანიზებულისტაჟირებისგავლა.საწამოოპრაქტიკისგანმავლობაშისტუდენტებიახლადშეძენილუნარებსადაცოდნასპრაქტიკაშიგამოიყენებენსაერთაშორისოსასტუმროებსადამასპინძლობისსაქმისსხვადასხვადაწესებულებაში. სტაჟირებისდროსბევრისტუდენტიიწყებსტრეინინგპროგრამასმენეჯმენტში.

საერთაშორისო სასტუმროების მართის Executive სამაგისტრო პროგრამა

 პრესტიჟი, რომელიც ხელს შეუწყობს მიაღწიოთ კარიერის მწვერვალს სტუმართმასპინძლობის მენეჯმენტში Les Roches Marbella-ს ახალი საერთაშორისო პროგრამა  სასტუმროების მართვაში საშუალებას აძლევს დასაქმებულ პროფესიონალებს, შეიძინონ ისეთი კონცეფციების ცოდნა და გამოცდილება, რომლებიც ამ სფეროს მომავალს განსაზღვრავს.

დასაქმებულ პროფესიონალებს კომბინირებული პროგრამის ფარგლებში შესაძლებლობა ექნებათ, ერთმანეთს შეუთავსონ სწავლა და კარიერა.

კურსის ბოლოს სტუდენტები არა მხოლოდ დაეუფლებიან უნივერსალურ ბიზნეს უნარ-ჩვევებს, არამედ შეიძენენ ლიდერობის ინოვაციურ ხედვას, რესურსების მართვისა და გადაწყვეტილებების მიღების უნარს, რაც დაეხმარება მათ სტუმართმასპინძლობის სფეროში წარმატების მიღწევაში.

საერთაშორისო სასტუმროების მართის Executive სამაგისტრო პროგრამა

 8-თვიანი კომბინირებული პროგრამა, პლუს 6-თვიანი საწარმოო პრაქტიკა კომბინირებული სწავლების მოდელი —  პროგრამა აერთიანებს სწავლებას კამპუსში, ინდივიდუალურ კურსებს, 7 Executive სერთიფიკატს, Les Roches პრაქტიკოსი ლექტორების მიერ უზრუნველყოფილ დისტანციურ სწავლებას და 6-თვიან საწარმოო პრაქტიკას

დაშვების პირობა

ასაკი - მინიმუმ 24 წელი.

განათლებაანგამოცდილება

აპლიკანტი უნდა ფლობდეს აკრედიტირებული ბაკალავრის ხარისხს ან დიპლომს (სასურველია - მაგრამ არა სავალდებულო - ტურიზმის, ბიზნეს ადმინისტრირების ან ეკონომიკის დარგში) და ჰქონდეს არანაკლებ 4 წლის სამუშაო გამოცდილე ბაშესაბამის სფეროში.

ბაკალავრის ხარისხის არ მქონე, მაგრამ მინიმუმ 5-წლიანი, დოკუმენტურად დადატურებული სამუშაო გამოცდილების მქონე  კანდიდატების განაცხადებები ინდივიდუალურად იქნება განხილული.

აკადემიური ხარისხის არ მქონე პირებზე გაიცემა პროფესიული განათლების დიპლომი.

კვალიფიკაცია ინგლისურ ენაში:

თუთქვენიმშობლიურიენაინგლისურიარარისანთუარსწავლობდითინგლისურენოვანგარემოშისულცოტა 3 წლისგანმავლობაშიმაინც, გთხოვთდაურთოთშემდეგი:

TOEFL: მინიმუმ 525  ქულა „paper based“ ტესტშიან 70 ქულა „internet based“ ტესტისშემთხვევაში.

FCE: ქულა C - გთხოვთასევედაურთოთშედეგებისშესახებანგარიშიდეტალური  პროფილით.

IELTS: აკადემიურიმოდულისმინიმუმი. ჯამურიქულა 5.5 დამინიმუმ  5.0 თითოეულინაწილისთვის (მოსმენა, კითხვა, წერა, საუბარი).

ინგლისურიენისყველასერთიფიკატიგაცემულიუნდაიყოსკურსზედაშვებამდე  არაუმეტეს 12 თვითადრე.

თუთქვენარაკმაყოფილებთინგლისურიენისკვალიფიკაციისზემოთმოცემულმოთხოვნებსგანაცხადისშემოტანისთვისანთქვენიტესტისოფიციალურიშედეგიხელმისაწვდომიარარის, თქვენუნდაჩააბაროთ Les Roches Marbella-სმისაღებიგამოცდაინგლისურენაშიდაამისშემდეგწარმოადგინოთ  ინგლისურიენისგამოცდისოფიციალურიშედეგები.

სწავლის ღირებულება 15, 235 ევრო.

სააპლიკაციო განაცხადის ღირებულება 250 ევრო.

როგორ შევიტანოთ განაცხადი:

თქვენი განაცხადი უნდა მოიცავდეს სრულყოფილ CV-ს, სწავლის გეგმას და სწავლის შემდგომ გეგმას, ვადიან სამედიცინო ცნობას და პასპორტის ასლს

ყველა დოკუმენტი უნდა წარმოადგინო ინგლისურ ენაზე, დამოწმებული ნოტარიულად

დაინტერესების შემთხვევაში დაგვიკავშირდით.
საწყისი